Facility Management

Poskytujeme vybrané FM služby s cílem celkové přidané hodnoty pro zákazníka s nastavením optimálního řízení a koordinace provádění podpůrných služeb od jednoho dodavatele a celkovou úsporou v nákladech na tyto služby. Vycházíme z kvalitního vypracování pasportu objektu s aktualizací technické dokumentace včetně nastavení pravidelného reportingu zákazníkovi o výsledcích služeb a přijímaných opatření.

Správa a údržba budov

 • Zajištění provozu objektu a obsluha objektových technologických zařízení dle projektovaných parametrů, platných předpisů a pokynů objednatele
 • Zajištění plánované kontrolní a údržbové činnosti technologických zařízení předepsané jednotlivými výrobci či dodavateli technologických zařízení a platnými českými normami
 • Provádění provozní údržby objektu odborně způsobilým pracovníkem provozní údržby objektu ve smluveném rozsahu a to zejména:
 • Pochůzková kontrolní činnost chodu technologických zařízení
 • Pravidelná výměna VZT filtrů
 • Údržba koncových prvků zdravotních instalací a osvětlení
 • Drobná údržba zámečnických a truhlářských konstrukcí
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby vedoucí primárně k:
 • Zabránění ohrožení zdraví a života osob v objektu
 • Zabránění vzniku větších, případně následných škod na majetku
 • Odstranění příčiny poruchy v nezbytném rozsahu, následná oprava bude řešena v běžném režimu, případně dle dohody s objednatelem
 • Vedení předepsaných provozních dokladů v souladu s platnými předpisy, ČSN a provozními pokyny dodavatelů či výrobců jednotlivých zařízení. Jedná se zejména o následující doklady:
 • Plány revizí, odborných technických prohlídek a servisních činností
 • Provozní knihy a provozní řády technologických zařízení
 • Plány periodické kontrolní a údržbové činnosti objektu a technologických zařízení
 • Zajištění všech revizí, odborných a technických prohlídek a servisních prací dle ČSN v jejich předepsaném termínu. Tyto činnosti jsou prováděny částečně vlastními zaměstnanci s příslušným oprávněním a částečně specializovanými servisními společnostmi.
 • Dodávky náhradních dílů, spotřebních materiálů a VZT filtrů

Technická správa bytových domů

 • Vedení evidence veškerých zákonných revizí, technické, stavební dokumentace a jejich obnovování
 • Vedení stanovené evidence a zajišťování informovanosti majitelů bytů o termínech revize.
 • Kontrola stavu měřidel, pravidelné odečty měřidel (voda, elektřina) tak, aby bylo možné pravidelně kontrolovat stavy uvedené ve fakturaci.
 • Vedení fondu oprav a s tím spojené účetní povinnosti
 • Zajištění smluvních vztahů s dodavateli medií a služeb spojených s provozem objektu
 • Zajištění údržby a drobných oprav v objektu
 • Zajištění smluvních vztahů větších oprav a stavebních úprav objektu včetně výběru generálního dodavatele
 • Zajištění stavebního dozoru po dobu stavby či opravy
 • Vypracování ročního plánu oprav
 • Vedení předpisů a evidence plateb pro jednotlivé jednotky
 • Zajištění a provedení vyúčtování plateb a následné stanovení zálohových plateb v závislosti na skutečných nákladech
 • Sestavení rozboru hospodaření (1xročně)
 • Vymáhání pohledávek ve spolupráci s advokátní kanceláří (jednotlivé právní úkony nejsou součástí nabídky)

Požární ochrana a BOZP

 • komplexním řešením požární bezpečnosti staveb
 • dodávkami materiálu požární bezpečnosti staveb
 • servisní činnosti
 • komplexní služba - snížení nákladů, předejítí problémů
 • zabezpečujeme plnění úkolů a řešení problematiky servisu, oprav a kontrol protipožárního vybavení objektů a technologií
 • řešení systému požární ochrany a plnění úkolů vyplývajících ze zákonných právních předpisů
 • zabýváme se zejména komplexním řešením požární bezpečnosti staveb, dodávkami materiálu požární bezpečnosti staveb a servisní činnosti v daném oboru. Požární ochranu je možné řešit jako komplexní službu a tím zejména snížit náklady na tuto oblast a dále předejít problémům jak v rámci výstavby nových objektů, tak zejména při běžném provozu Vaší společnosti. Zabezpečujeme plnění úkolů a řešení problematiky servisu, oprav a kontrol protipožárního vybavení objektů a technologií a dále řešení systému požární ochrany a plnění úkolů vyplývajících ze zákonných právních předpisů
 • řešením BOZP jako celku
 • zpracování a vedení základní dokumentace
 • zpracování zhodnocení rizik
 • veškerá další dokumentace ve vztahu k charakteru provozu, případně činnosti objednatele
 • dodávka základního bezpečnostního značení a dále osobní ochranné prostředky pro veškeré pracovní činnosti
 • zabýváme se zejména řešením BOZP jako celku. V oblasti BOZP řešíme zpracování a vedení základní dokumentace, zpracování zhodnocení rizik a dále veškerou další dokumentaci ve vztahu k charakteru provozu, případně činnosti objednatele. V rámci dodávek vybavení BOZP jsme schopni dodávat základní bezpečnostní značení a dále osobní ochranné prostředky pro veškeré pracovní činnosti.

Helpdesk a havarijní služba

 • Přístupový systém na Helpdesk přes webové rozhraní pro zákazníky při poskytování komplexních služeb Facility Managementu.
 • Vlastní výjezdové skupiny pro oblast FM.
 • Nepřetržitý dispečink, nonstop provozu Helpdesk.
 • Krátké reakční časy výjezdových skupin definovaných pro jednotlivé kraje.

Deratizace, dezinfekce a dezinsekce

 • Navržení a implementace pravidelné celoplošného systému deratizace, dezinfekce a dezinsekce

Administrativní služby

 • Zajištění služeb podatelny a pošty
 • Péče o vozový park

Řízení skladového hospodářství

 • Analýza logistických potřeb
 • Zavedení logistických procesů KANBAN a JUST IN TIME
 • Řízení logistiky v dodávkách Just In Time (interní a externí)
 • Vychystávání hotové a rozpracované výroby (personální a technické zabezpečení VZV)
 • Úklidové služby všech skladových ploch
 • Přebalování a sorting rozpracované a hotové výroby
 • Péče o obalový materiál
 • Barevné značení ploch – bezpečnostní značení
 • Dodávky na vybavení skladů (regály, plošiny atd.)